O Kancelarii

Kancelaria LEGALE prowadzona przez radcę prawnego Joannę Toruniewską świadczy usługi prawne na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych.
 
Kancelaria LEGALE specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, negocjowaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, a także doradztwie w zakresie minimalizacji ryzyka ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej. Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych i reorganizacjach grup kapitałowych oraz w obszarach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, a także zapewnieniem zgodności działania firmy z prawem, wytycznymi organów nadzoru czy praktykami rynkowymi (compliance prawne). Jesteśmy zorientowani na kompleksową obsługę prawną Klientów korporacyjnych. W tym zakresie posiadamy kompetencje pozwalające realizować najbardziej nawet wymagające projekty, także te o międzynarodowym zasięgu.
 
Prowadząca Kancelarię radca prawny Joanna Toruniewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 r. ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Przez ponad 10 lat pracowała w międzynarodowej firmie EY, w tym przez ostatnie 6 lat w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. Uczestniczyła w szeregu wymagających projektach prawnych, współpracując z Klientami z wielu krajów, będąc członkiem międzynarodowych i multidyscyplinarnych zespołów złożonych ze specjalistów różnych profesji (prawnicy, doradcy podatkowi, doradcy finansowi, audytorzy). Dzięki tym doświadczeniom patrzy na potrzeby biznesu z szerokiej perspektywy, dostrzegając całe spektrum kwestii, które winny być brane pod uwagę w toku obsługi prawnej Klientów. Za cel stawia sobie zapewnienie Klientowi obsługi najwyższej jakości gwarantującej realizację jego zamierzeń biznesowych i pełne bezpieczeństwo prawne.

Realizacja planów biznesowych i pełne bezpieczeństwo prawne

Specjalizacje

Prawo umów

 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych;
 • sporządzanie i opiniowanie ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów;
 • dostosowywanie ogólnych warunków umów i wzorców umownych sporządzonych pod prawem obcym do wymagań prawa polskiego;
 • wsparcie w efektywnym zabezpieczeniu transakcji handlowych przy jednoczesnym poszanowaniu i zrozumieniu zamierzeń biznesowych (wsparcie przy wyborze i ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń: weksel, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie itp.);
 • wsparcie przy wprowadzaniu zmian do umów (modyfikacja zakresu i warunków umowy, zmiana stron umowy, przeniesienie praw i obowiązków umów na inne podmioty);
 • asysta przy rozwiązywaniu umowy, odstąpieniu od umowy lub ustaleniu nieistnienia umowy.

Compliance

 • wsparcie przy identyfikacji i oszacowaniu ryzyk prawnych dotyczących firmy oraz członków jej organów;
 • przeprowadzanie audytów prawnych spółek pod kątem zgodności ich działalności z przepisami prawa oraz wpływu podejmowanych działań na zakres odpowiedzialności osobistej członków zarzadu;
 • tworzenie i opiniowanie dokumentacji compliance (w tym umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, kodeksów etyki, polityk antykorupcyjnych, polityk zapobiegania konfliktom interesów, polityk whistleblowing, polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych);
 • prowadzenie szkoleń w zakresie konkretnych dziedzin prawa objętych systemem compliance firmy (w tym odpowiedzialności kadry kierowniczej, relacji z konkurentami i kontrahentami, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych, zapobiegania nadużyciom);
 • wsparcie zarządu i innych organów spółek w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • opracowanie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności osobistej członków zarządu za działania firmy.

Ochrona danych osobowych

 • opracowanie i wsparcie przy wdrożeniu dokumentacji i zasad ochrony danych osobowych u administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe (w tym polityka bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zachowaniu poufności);
 • weryfikacja istniejących procedur ochrony danych osobowych, w tym ich aktualności i zgodności z wymogami RODO;
 • projektowanie, opiniowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • wsparcie prawne przy przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • wsparcie w kontaktach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
 • prowadzenie szkoleń dotyczących wymagań prawnych i zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych.

Prawo pracy

 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, układów zbiorowych pracy;
 • wsparcie w procesach restrukturyzacji zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, transakcje M&A);
 • wsparcie w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników i innymi reprezentacjami pracowniczymi;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących mobbingu i dyskryminacji, odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników, roszczeń pracowniczych na wypadek rozwiązania stosunku pracy, elastycznych form zatrudnienia, ochrony prywatności pracowników;
 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Spory sądowe

 • kompleksowe wsparcie na przedsądowym etapie rozwiazywania sporów (reprezentacja Klientów w rozmowach ugodowych, przygotowywanie i opiniowanie ugód i porozumień);
 • analiza podstaw prawnych i dostępnego materiału dowodowego oraz ocena zasadności roszczeń i szans powodzenia postępowania sądowego lub arbitrażowego;
 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, a także w sporach dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

 • kompleksowe wsparcie przy tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni;
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności;
 • przygotowanie i obsługa posiedzeń organów spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej (regulaminów, procedur, polityk);
 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence);
 • wsparcie prawne przy sprzedaży i nabywaniu akcji i udziałów, przedsiębiorstw oraz aktywów;
 • wsparcie prawne w procesie połączeń, podziałów i przekształceń spółek;
 • bieżąca obsługa firm, w tym opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz wsparcie prawne przy realizacji przedsięwzięć biznesowych;
 • wsparcie w procesie likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych.

News

Nowa strona internetowa Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria doczekała się nowej strony internetowej. Mamy nadzieję, że nowa strona przypadnie Państwu do gustu.

Czytaj więcej...

Kontakt

Joanna Toruniewska Kancelaria Radcy Prawnego Legale

 

ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1

31-509 Kraków

 

tel: 505 187 032

e-mail: sekretariat@kancelaria-legale.pl